top of page
Search
  • Writer's pictureAkshay Sharma

Tere Hawale(Em) (G) (Am) (D)

Na Hoke Bhi Kareeb Tu Hamesha Paas Tha


(Em) (G) (C) (D)

Ke Sau Janam Bhi Dekhta Main Tera Raasta


(G) (Am) (B7) (Em)

Jo Bhi Hai Sab Mera Tere Hawale Kar Diya


(G) (Am) (C) (D) (Em)

Jism Ka Har Ruaan Tere Hawale Kar Diya


(C) (Cm) (Em) (D) (Em)

Jo Bhi Hai Sab Mera Tere Hawaale Kar Diya


(G) (Am) (C) (Cm) (C)

Jism Ka Har Ruaan Tere Hawaale Kar Diya746 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page